Курсовий реферат.

Курсовий реферат.


Література.

Література.

Література.

Література.

Література.

Література.

Література.

Література.

Література.

Література.

Зміст тем семінарських занять курсу

Тема 1. Вступ. Предмет і завдання курсу. Докняжий період. (2 год)

1. Предмет і завдання курсу історії України, його місце в системі университетівського навчання.

2. Дослов'янські народи на території України.

3. Стародавні слов’яни: територія розселення, заняття, побут, вірування

4. Формування українського етносу.

Теми рефератів:

1. Історична спадщина трипільської культури.

2. Духовна культура східних слов’ян.

3. Побут, заняття та вірування скіфів.

4. Античні мі100 – держави Північного Причорномор’я та їхні зав’язки зі степовими народами.

Питання для дискусії:

1. У чому особливість історичної долі півдня України і чим це можна пояснити?2. якими були проичини заснування і причини загибелі античних колоній в давні часи?

3. Яка територія, на думку більшості вчених, є батьківщиною словян? Чому?

4. Які східнослов’янські племена дали початок українському етносу?

Завдання для самостійної роботи:

1. Джерела вивчення та історіографія української історії.

2. Наукова періодизація історії України.

3. Первісна епоха на території України.

4. Соціально-економічні і політичні особливості грецької колонізації Північного Причорномор’я.

5. Неувязка походження слов’ян очима вчених-істориків і стародавніх создательів.

6. Християнізація праукраїнських земель та її наслідки.

1. Баран В.Д. Давні слов’яни // Україна крізь віки. – К., 1998. – Т. 3.

2. Баран В. Д., Козак Д.Н., Терпиловський Г.В. Походження слов’ян. – К.,1991.

3. Борисенко В.Й. Курс української історії. – К., 1993.

4. Бунятян К.П. Давнє населення України. – К., 2006.

5. Давня історія України: У 2-х т. – К., 1994.

6. Етнічна історія давньої України. – К., 2000.

7. Залізняк Л. Походження українського народу. – К., 1996.

8. Залізняк Л. Первісна історія України. – К., 1999.

9. Каменный век на местности Украины. – К., 1990.

10. Москаленко О.Ю. Стародавня історія України з археологією. – Ніжин,2005.

11. Чмихов М.О., Кравченко Н.М., Черняков І.Т. Археологія та стародавняя історія України. – К., 1992.

Тема 2. Київська Русь. Галицько-Волинська держава.(4 год.)

1.Виникнення Давньоруської держави, об’єднання земель і племен східних слов’ян (кінець ІХ - Х ст.). Теорії походження Київської Русі.

2.Піднесення та розквіт Київської Русі (кінець Х- ХІІ ст.). Соціально-економічний та політичний устрій, духовне життя і культура Київської Русі.

3.Причини та наслідки феодальної роздробленості Київської Русі. Місце та роль Київської Русі в історії Європи.

4. Галицько-Волинська держава: соціально-економічний розвиток, політичний устрій, зовнішня політика, культура.

Теми рефератів:

Станово-класова структура давньоруського суспільства. Князь Святослав: людина, полководець, державний діяч. Зовнішня політика Київської Русі. Історичний портрет Володимира Величавого. Історичний портрет Ярослава Мудрейшего. Державницька діяльність Володимира Мономаха. Татаро-монгольська навала на Київську Русь. Встановлення влади Золотої Орди над руськими землями. Галицько-Волинське князівство за нащадків Данила Галицького.

Питання для дискусії:

Чому саме землі полян стали основою, а Київ – столицею держави Рюриковичів? Яка теорія походження Київської Русіздається вам більш аргументованою? Чому? «Правління Ярослава значною мірою було продовженням Володимирового: і у зовнішній, і у внутрішній політиці він поглиблював те, що зробив Володимир», - зазначала історик Н.Полонська-Василенко. А як ви вважаєте?

4. Порівняйте внутрішню та зовнішню політику князів Олега та Святослава і Володимира та Ярослава. Чим зумовлені виявлені вами якісні відмінності?


Загрузка... Оцініть значення запровадження на Русі християнства. Доведіть, що Х-ХІ ст. стали періодом розквіту Київської держави. Если вперше згадується назва «Україна№ і яким є її походження?

Завдання для самостійної роботи:

Охарактеризуйте заняття, побут та світогляд східних слов’ян у другій третині І тисячоліття. Проаналізуйте причини виникнення державності у східних слов’ян. Розкрийте основні тенденції політичного життя русичів у часи правління перших Рюриковичів (від Олега до Святослава). Визначте причини й наслідки хрещення Київської Русі. Чим обумовлено виникнення Галицько-Волинського князівства. Зробіть аналіз розвитку князівств Середнього Подніпров’я уХІІ-ХІV ст..: їх політичний лад і культура.

А Аркас М.М. Історія України-Русі. К., 1990. Етнічна історія давньої України. – К., 2000. Захарченко П. Київська Русь: Державний устрій, суспільний лад та основні

риси права // Історія України. – 2002. – № 7.

Котляр М.Ф. Історія України в особах. Давньоруська держава. – К., 1996. Повість временних літ.- К., 1990. Пріцак О. Походження Русі. – Т.1. – К., 1997. Ричка В.М. Київська Русь: проблеми, пошуки, інтерпретації // Український

історичний журнальчик. – 2001. – № 2.

Ричка В.М. Київська Русь: неувязка етнокультурного розвитку. – К., 1994. Рычка В.М. Формирование местности Киевской земли (ІХ – 1-ая третья часть

ХІІ в.). – К., 1988.

Таланин В.И. У истоков Руси: очерки истории ІХ – ХІ вв. – Запорожье,

2001.

Толочко О.П. Київська Русь. – К., 1996. Толочко О.П., Толочко П.П. Київська Русь // Україна крізь віки. – К., 1998. –

Т. 4.

Тема 3. Литовсько-польська доба української історії. Виникнення козацтва. Запорізька Січ.(2 год.)

Приєднання українських земель до Величавого князівства Литовського. Польська експансія на українські землі наприкінці ХІV- в середині ХVІ ст.. Об’єднання Литви та Польщі. Люблінська унія. Церковне життя. Берестейська унія. Культура України в ХІV-ХVІ ст.. Причини появи, джерела формування, характерні риси українського козацтва. Запорізька Січ: територія, адміністративно-політичний устрій, роль у визвольній боротьбі українського народу.

Теми рефератів:

Військове мистецтво запорожців. Козацька знакіка. Діяльність православних братств в Україні у XVI ст. – першій половині

XVIІ ст.

Хотинська війна 1621 р. Історичний портрет Петра Могили. Історичний портрет Петра Конашевича-Сагайдачного. Князь Костянтин Острозький: людина, політик та меценат культури. Брестська унія 1596 р. та її значення.

Питання для дискусії:

Виявіть спільне та відмінне між феодальною вотчиною XІV – XVст. та фільварковим господарством феодалів XVI – першої половини XVIІ ст. Які наслідки поширення фільварків для українського селянства? Чому Запорізьку Січ називають козацькою республікою? Політика гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного була поміркованою щодо польського уряду. Чи принесла вона користь українському народу? Історичне значення козацько-селянських повстань кін. ХVІ-поч.ХVІІ ст.. Якою була роль братств у збереженні української національної ідентичності?

Завдання для самостійної роботи:

Автономія України у складі Литовського князівства. Церковна боротьба. П.Могила. Утворення Кримського ханства та його експансія на українські землі. Перші гетьмани. Реєстрове й нереєстрове козацтво. Козацько-селянські повстання кін. ХУІ та 20-30-х рр. ХУІІ ст. Визначте причини Люблінської унії (1569 р.) між Королівством Польським і Величавым Литовським та її наслідки для українських земель. Яку роль у господарському житті Україна у XVI ст. – XVIІ ст. відігравало «Дике поле»? Чому, незважаючи на постійну татарську загрозу, відбувалося його повільне, але невпинне освоєння українцями?

Антонович В. Про козацькі часи на Україні. – К., 1991. Апанович О. Розповіді про запорозьких козаків. – К., 1991. Боплан Г. Опис України. – Львів, 1990. Василенко Т. Хотинська війна. – К., 1960. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К., 1994. – 1994. – Грушевський М. Історія української козаччини // Вітчизна. – 1989. – № 1 –12. Дорошенко Д. Нариси з історії України. – Львів, 1991. Історія в особах: ІХ – ХVІІІ ст. – К., 1993. Кащенко А. Оповідання про славне військо запорозьке низове. –Дніпропетровськ, 1990. Попович М.В. нарис історії культури України. – К., 2001. Русина О.В. Україна під татарами і Литвою // Україна крізь віки. – К., 1998.– Т.6. Смолій В., Ричка В. Українські землі у складі Литовської Держави та Речі Посполитої // Історія України. – 1997. – № 21-22. Темні віки: XIV – перша половина XV ст. / Упорядник О.В.Русина. – К.,1993. .Яковенко Н. нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. К.,2005. Яворницький Д. Історія запорізьких козаків: У 3 т. – К.,1990-1991.

Тема 4. Національно-визвольна війна українського народу з кін. ХУІ-серед. ХУІІ ст. Україна у другій половині ХУІІ-ХУІІІ ст. (4 год.)

1. Українська національна революція: причини, нрав, періодизація.2

2. Розгортання національно-визвольної війни (лютий 1648-серпень 1657 р.).

3. Утворення Української гетьманської держави.

4. Україна після Б.Хмельницького. Руїна.

5. Доба гетьмана Івана Мазепи.

6. Обмеження та ліквідація козацько-гетьманської державності у ХVІІІ ст. Знищення Запорозької Січі.

7. Правобережна Україна у складі Речі Посполитої.

Теми рефератів:

Історичний портрет Богдана Хмельницького. Політико-правовий зміст Переяславської угоди 1654 р. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. під проводом Б.Хмельницького у міжнародному контексті. Повстання правобережного козацтва під проводом Семечки Палія 1702 –1704 рр. І.Мазепа – меценат і державний діяч. Гетьман в еміграції Пилип Орлик.

Питання для дискусії:

Проаналізуйте основні причини та привід до початку Визвольної війни. Які зміни відбулися в соціально-правовому становищі козацтва у період Хмельниччини. Що дозволяє повстання українців середини XVII ст. проти польської влади й еліти (пануючих станів) трактувати як визвольну й антифеодальну війну? Чи можна розцінювати його як революцію? Обґрунтуйте свою відповідь. Чому період після смерті Б.Хмельницького дієта назву «Руїна»? Чим викликана переорієнтація зовнішньої політики гетьмана Івана Мазепи?

Завдання для самостійної роботи:

З’ясуйте нрав рушійних сил та подій визвольної війни. В чому сущность Конституції Пилипа Орлика? Відновлення гетьманства. К. Розумовський – останній гетьман України. Ліквідація Запорізької Січі і козацького устрою. Остаточне закріпачення селянства.

5. Гайдамацький і опришківський рух. Олекса Довбуш.

6. Коліївщина.

1. Документи Богдана Хмельницького. – К., 1961.

2. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. – К., 1993.

3. Універсали Б.Хмельницького. – К., 1998.

4. Апанович О. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі. – К.,1993.

5. Апанович О. Українсько-російський договір 1654 р.: міфи й реальність. – К.,1991.

6. Бойко О.Д. Історія України. – К., 2002.

7. Борисенко В. Курс української історії. – К., 1996.

8. Брайчевський М. Приєднання чи возз’єднання // Україна. – 1998. – № 16 –17.

9. Горобець В., Чухліб. Незнайома КЛІО: таємниці, казуси і курйози української історії. Козацька доба. – К., Наукова думка, 2004.

10. Гуржій О. Іван Богун: деякі міфи й реальність // УІЖ. – 1998. – № 1.

11. Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. – К., 1992.

12. Дорошенко Д. Нарис історії України. – Львів, 1991.

13. Історія України в особах: ІХ – ХVІІІ ст. – К., 1993.

14. Журавльов Д.В. Мазепа: людина, політик, легенда. Х., 2007.

15. Костомаров М. Історія України в життєписах найвизначніших її діячів. –Львів, 1918. (репринтне видання).

16. Крип’якевич І. Богдан Хмельницький. – Львів, 1990.

17. Мельник Л.Г. Боротьба за українську державність: ХVІІІ ст. – К., 1995.

18. Полонська-Василенко Н. Історія України: В 2 т. – Т. 2. – К., 1992.

19. Сергійчик В. Військово-територіальна організація народної армії в перший період визвольної війни // УІЖ. – 1987. – № 7.

20. Смолій В., Степанков В. Богдан Хмельницький. – К., 1993.

21. Смолій В., Степанков В. Українська національна революція ХVІІІ ст. (1648–1676) // Україна крізь віки. – К.: Видавничий Дім «Альтернативи», 2000. –Т. 7.

22. Ступак Ф. Добродійно-меценатська діяльність Богдана Хмельницького //Пам’ять століть. – 2004. – № 1.

23. Сушинський Б. Козацькі вожді України. Історія України в видах її вождів та полководців XV – XVII ст. : Історичні есе. – Одеса, 1998.

24. Федорук Я. Зовнішньополітична діяльність Б. Хмельницького і формування його політичної програми: 1648 – вересень 1649. – Львів, 1993.

25. Шевчук В. Козацька держава. – К., 1995.

26. Яворницький Д. Історія запорозьких козаків: В 3 т. – К., 1991. – Т. 2.

27. Яковенко Н. Нарис історії України. – К., 1997.

Тема 5. Ідея української державності в суспільно-політичному житті України в кін. ХУІІІ-поч. ХХ ст. (4 год.)

Політичне становище українських земель та їх територіально-адміністративний поділ. Сутність українського національного Відродження, його передумови та етапи розвитку. Імперські реформи та капіталізація економіки України. Особливості економічного розвитку України. Таємні товариства дворянських революціонерів. Кирило-Мефодіївське товариство. Громадсько-політична діяльність Т. Шевченка. Головні течії в суспільно-політичному русі. Національно-визвольний рух в Західній Україні.

Теми рефератів:

Формування українознавчих центрів та їх діяльність. Кирило-Мефодіївське товариство про шляхи боротьби українського народу за соціальне і національне визволення. Концепція соціалізму М. Драгоманова. Народницький рух на Україні. Селянський рух 60-90-х років ХІХ ст.Т.Г. Шевченко – видатний син українського народу. Українська різночинна інтелігенція у національно-визвольному русі України у другій половині 19 ст.

Питання для дискусії:

1. Як можна оцінити етносоціальну структуру населення України у другій половині ХІХ ст..?

2. Нищення царатом проявів української національної самобутності.

3. Яку роль відігравав закордонний капітал в економічному розвитку України. Україна у світовій економіці.

4. Чи можливо говорити про вплив європейського соціалізму на національно-визвольний рух в Україні.

5. Який вплив справила народна творчість на розвиток української літератури у ХІХ ст..?

6. Порівняйте, як проходило скасування кріпосного права у Росії та Австро-Угорщині: спільні та відмінні риси.

Завдання для самостійної роботи:

1. Закріпачення селян Півдня України.

2. Аракчеєвщина в Україні. Запровадження військових поселень

3. Участь українців у війні 1812 р.

4. Автономістські прагнення українського дворянства та його контакти з декабристами.

5. Звязки прогресивних сил України і Польщі. Польське патріотичне товариство та його діяльність.

6. Народництво: його течії та напрямки.

7. Події революції 1848-1849 рр. на західноукраїнських землях. Головна Руська Рада.

1. Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. – К. 1990.

2. Історія суспільних рухів і політичних партій України (ХІХ – ХХ ст.). –

Львів, 1998.

3. Крип’якевич І. Історія України. – Львів, 1992.

4. Малик Я., Вол Б., Чуприна В. Історія української державності. – Львів, 1995.

5. Полонська-Василенко Н. Історія України. – К., 1993. – Т. 2.

6. Яременко В. Тарас Шевченко та Кирило-Мефодіївське братство: долання

стереотипів // Київська старовина. – 2007.

7. Борисенко В. Курс української історії. – К., 1996.

8. Грицак Я. нарис історії України. – К., 1998.

9. Гунчак Т. Україна. Перша половина ХХ століття.. – К., 1993.

10. Історія суспільних рухів і політичних партій України (ХІХ – ХХ ст.). –

Львів: ЛДУ, 1998.

11. Русалка Дністрова: Док. і матеріали. – К., 1989.

12. Сухий О. національна ідея в програмах та діяльності українських

політичних партій Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – Львів,

1999.

13. Щербак М., Щербак Н. Національна політика царизму на Правобережній

Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття). – К., 1997.

Тема 6. Національно-демократична революція в Україні. Становлення української державності (1917-1921 рр.) ЗУНР. (4 год.)

Соціально-економічний розвиток України на початку ХХ ст.. Утворення та діяльність українських політичних партій на початку XX ст. Революція 1905-1907 рр. та її вплив на активізацію політичної та національної свідомості українців. Україна у роки Першої світової війни. Українські січові стрільці та їх значення в українській історії. Лютнева буржуазно-демократична революція і піднесення національно-визвольного руху на Україні. Діяльність Центральної Ради і утворення УНР. Внутрішня і зовнішня політика Української держави часів гетьманату. Доба Директорії УНР. Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР)Акт злуки УНР і ЗУНР. Перемога більшовиків в Україні.Уроки і наслідки української революції.

Теми рефератів:

1. Особа М.С. Грушевського в українській історії.

2. Проголошення ЗУНР. Політичні перетворення в Західній Україні.

3. Державотворча діяльність П. Скоропадського.

4. Директорія: від перемог до поразки.

5. Селянський повстанський рух на Україні.

6. Українська Центральна Рада: здобутки та прорахунки.

Питання для дискусії:

Використовуючи аналіз, порівняння та узагальнення, з’ясуйте, які зміни відбулися у суспільно-політичному житті українських земель у ході Першої світової війни. Яку оцінку можна дати цим змінам? Відповідь обґрунтуйте. Доведіть або спростуйте тезу, що події 1917-1919 рр. в Україні є справжньою Українською революцією. Чи можна, на вашу думку, віднести махновщину до національного руху? Порівняйте українських політиків В Винниченка і Петлюру. Що, на ваш погляд, їх об’єднувало (політичні погляди, ідеали, факти біографії чи інше)? Як ви вважаєте, які риси нраву і які вчинки Павла Скоропадського відповідали титулу «гетьман»? Як ви вважаєте, ким був Нестор Махно: героєм чи людиною, що мала політичні амбіції і боролася за владу?

Завдання для самостійної роботи:

1. Столипінська аграрна реформа та її результати в Україні.

2. Українські землі в планах воюючих сторін під час Першої світової війни.

3. Піднесення національно-визвольного руху під час Першої світової війни. Діяльність політичних партій та суспільних організацій.

4. Наслідки Першої світової війни для України.

5. Політичний нрав двовладдя на Україні.

6. Боротьба центральної Ради з більшовиками Москви.

7. Окупація України німецько-австрійськими військами.

Вінниченко в.К. Відродження нації.- К., 1990. Волковинський В.М., Левенець Ю.А. П.А.Столипін: з життя та державної діяльності // УІЖ. – 1991. – № 4. Горелов В. Павло Скоропадський – гетьман Української держави. – К.,1995. Гунчак Т. Україна: Перша половина ХХ ст. Нариси політичної історії.- К.,1993. Гуржій О.І., Чухліб Т.В. Гетьманська Україна. К., 1999. Конституційні акти України 1917-1920. – К., 1992. Лазарович М.В. Українські січові стрільці в революційних подіях у листопаді 1918 р. в Східній Галичині//УІЖ. – 1998. - №5. Литвин М., Науменко К. Історія ЗУНР. – Львів, 1995. Лозовий В. Пошук Директорією ідейно-політичних засад відновлення діяльності УНР//УІЖ. – 2000. - №6. Малик Я., Вол Б., Чуприна В. Історія української державності. – Львів, 1995. Нагаєвський І. Історія української держави ХХ ст.- К., 1994. Павленко Ю., Храмов Ю. Українська державність у 1917-1919 рр. – К., 1995. Полонська-Василенко Н.В. Історія України. – К., 1993. Реєнт О. Українська революція. – К., 1996. Солдатенко В.Ф. Українська революція: концепція та історіографія (1918-1920р.) – К., 1999. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. – К., 1996, 1997. Українська державність у ХХ столітті. – К., 1996.

Тема 7. Україна в умовах комуністичного тоталітаризму (кінець 20-х – 30-ті роки). (2 год.)

Жовтневий переворот та його відгомін на Україні. Перший Всеукраїнський з'їзд Рад. Боротьба більшовицьких сил проти Центральної Ради. Державне і господарське будівництво України в умовах громадянської війни. НЕП. Теорія і практика реалізації нової економічної політики в Україні. Сталінська політика соціалістичного штурму. „Форсована індустріалізація", насильницька колективізація в Україні та їх наслідки. Голодомор 1932-1933 рр. Культура в системі суспільних відносин 20—30-х рр. Трагічна толика української інтелігенції. Репресії на Україні в 20-30-тих роках, їх наслідки. Соціально-економічне та національно-політичне становище Західної України. Діяльність національно-патріотичних організацій.

Теми рефератів:

План і ринок в добу НЕПу. М.Скрипник – трагічна фігура української історії. Українськенаціонально-культурне відродження 20-30-х рр.. Тоталітаризм як явище світового порядку. Його сущность і особливості в Радянському Альянсі. Організація українських націоналістів: стратегія і стратегия. Український націонал-комунізм.М.Волобуєв, М.Хвильовий, О.Шумський, М.Яворський. Голодомор 1932-1933рр. – національна трагедія України. Українська інтелігенція і сталінщина.

Питання для дискусії:

Одні історики вважають політику «воєнного комунізму» тимчасовою політикою більшовиків, викликаною виключно труднощами воєнного часу; інші – вбачають у ній насамперед форсовану реалізацію більшовицької тоталітарної моделі устрою суспільства. Яка оцінка, на вашу думку, найбільше відповідає дійсності? Здійснивши аналіз перебігу історичних подій, з’ясуйте: згортання непу – це сталінська примха чи закономірне явище в умовах розбудови соціалізму? Чим можна пояснити той факт, що під час світової економічної кризи в радянській Україні були наявні ознаки економічного зростання? Чим Ви сможете пояснити, що в той час, если в Україні вимирали цілі села, газети змальовували «щасливе життя» радянських людей? У чому полягала сущность кризових явищ у сільськогосподарському виробництві, пов’язаних з насильницькою колективізацією? Визначіть причини утвердження сталінського тоталітарного режиму.

Завдання для самостійної роботи:

1. Скликання 1-го Всеукраїнського зїзду Рад у Харкові 24 грудня 1917 р. Проголошення Радянської України.

2. Військово-політичний альянс радянських республік і участь у ньому УСРР.

3. Боротьба радянських військ проти Денікіна, Врангеля, айстро-німецьких, англо-французьких та польських інтервентів на території України.

4. Ризький мирний договір і толика західноукраїнських земель.

5. Здійснення урядами Польщі, Чехословаччини і Румунії політики колоніального гноблення, асиміляції українського народу.

6. Сутність «інтегрального націоналізму» Д. Донцова.

Білас І.Репресивно-каральна система в Україні (1918 – 1953). – К., 1994. –

Кн. 1-2.

Вегеш М. Карпатська Україна (1938-1939). – Ужгород, 1993. Голод на Україні 1932-1933 років: очима істориків, мовою документів. – К., 1990. Донцов Д. Росія чи Європа? – К., 1992. Історія України в особах – ХІХ-ХХ ст. – К., 1995. Калініченко В. Селянське господарство України в період НЕПу. – Харків,

1997.

Кульчицький С.В., Мовчан О.М. Невідомі сторінки голоду 1921 – 1923 рр. в

Україні. – К., 1993.

Конквест Р. Жнива скорботи. – К., 1993. Кульчицький С. Україна між двома війнами (1921 – 1939 рр.) Серія «Україна крізь віки». – К., 1999. – Т. 11. Касьянов Г. Українська інтелігенція 1920 – 30- років: соціальний портрет та

історична толика. – К., 1992.

Колективізація і голод на Україні (1929-1933). Збірник документів і матеріалів. – к., 1992. Кричевський С. Організація українських націоналістів в Україні – Організація українських націоналістів за кордоном. – Львів, 1991. Лихолобова З.Г. Сталінський тоталітарний режим та політичні репресії кінця 30-х років в Україні. – Донецьк, 1996. Марочко В. Голодомор 1932-1933 рр. в Україні: хроніка. К., 2008. Рубльов О., Чеченко Ю. Сталінщина й толика західноукраїнської інтелігенції.

20 – 50-ті роки ХХ ст. – К., 1994.

Тема 8. Україна в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.) (2 год.)

1. Українське питання в міжнародній політиці напередодні та на початку Другої світової війни.

2. Початок бойових дій на території України. Оборонні бої.

3. Фашистський окупаційний режим в Україні.

4. Общенародна боротьба на окупованій території України. Роль підпільних організацій і партизанських загонів. Оцінка діяльності ОУН і УПА на території України.

5. Звільнення України від німецько-фашистських окупантів.

6. Підсумки та уроки Другої світової війни.

Теми рефератів:

«Українське питання» і геополітичні інтереси Німеччини. Окупаційний режим на українських землях. Партизанські та підпільні рухи на окупованих українських землях. Дніпропетровщина в роки Великої Вітчизняної війни. Героїчні подвиги медиків в роки війни. Культурне життя в Україні під час Другої світової війни. Утворення та діяльність УПА. Наслідки Другої світової війни для України.

Питання для дискусії:

Поміркуйте, як розгорталися б події у світі, якби Гітлеру не вдалося підписати пакт Молотова-Ріббентропа ? Як могла б скластися толика України ? Чи погоджуєтеся ви із твердженням, що трагедія українського народу у роки Другої світової війни полягала у поділі між двома ворогуючими арміями: Червоною армією та Українською повстанською армією? Чому це відбулося? Визначте позитивні й негативні наслідки радянізації західноукраїнських земель. Визначте масштаби втрат України в Другій світовій війні.

Завдання для самостійної роботи:

1. Діяльність греко-католицької церкви на чолі з митрополитом А.Шептицьким.

2. Чому відбувся розкол ОУН. Стратегия боротьби А.Мельника і С.Бандери.

3. Причини невдач Червоної Армії на початковому етапі війни.

4. Если і де в умовах війни було проголошено самостійну українську державу?

5. Корінний перелом у ході Другої світової війни.

6. Охарактеризуйте вклад українського народу в розгром нацистської Німеччини і її союзників.

Боротьба й діяльність ОУН під час війни. Документи та матеріали// УІЖ.- 2000. - №2.

2. Вєтров І. Економічна експансія третього рейху в Україні. – К.. 2000.

3. Киричук Ю. Історія УПА. – Тернопіль, 1991.

Коваль М. Україна у Другій Світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939— 1945 рр.). К., 1999.

5. Косик В. Україна і Німеччина в Другій світовій війні. Львів, 1993.

Моргун Ф. Т. Сталінсько-гітлерівський геноцид українського народу. Факти і наслідки. Полтава, 2008. Муковський І.Т. , Лисенко О.Є. Звитяга і жертовність. Українці на фронтах Другої світової війни. – К., 1997. Мусієнко О. Україна в завойовницьких планах гітлеризму // Літ. Україна. 1991. 20 червня. Нем'ятий В. Ішла війна народна... / Про минуле — заради май­бутнього. К., 1989. Україна в полум'ї війни. К., 2005.

Тема 9. Україна у післявоєнний період (друга половина 40-х – перша пол. 80-х рр.) (2 год.)

Післявоєнна відбудова народного господарства. Україна після смерті Сталіна. „Хрущовська відлига". Економічні реформи 60-х років та причини їх згортання. Посилення застійних тенденцій в політичному та соціально-економічному житті УРСР в 70-х роках. Дисидентський рух на Україні. Українська діаспора.

Теми рефератів:

М.С.Хрущов і Україна. Дисидентський рух в Україні (60-80-ті рр.). ХХ з’їзд КПРС. Засудження культу особи Й.Сталіна. Історичний портрет П.Шелеста. Історичний портрет В.Щербицького. Діяльність УРСР на міжнародній арені після другої світової війни. Покоління шестидесятників. В. Чорновіл. Діяльність Української Робітничо-селянської Спілки Левка Лукяненка. Українська діаспора.

Питання для дискусії:

У чому полягають сильні та слабкі сторонни політики післявоєнного відновлення України (1945- початок 1953 рр.). Чи можна було досягти кращих итогів? Як би тривав відновлювальний процес, якби Україна отримала допомогу за планом Маршала? У чому виявлявся процес дестанілізації? Чому він мав суперечливий нрав? Які основні зміни відбулися в соціальній політиці 50-60 р.? Як ви розумієте термін "відлига"? Що ви знаєте про рух протесту проти національно-культурної дискримінації? Які правозахисні організації України вам відомі? Охарактеризуйте механізм гальмування соціально-економічного

розвитку України.

Завдання для самостійної роботи:

Причини та наслідки голоду 1946 – 1947 рр. в Україні. Сущность економічних реформ кінця 60-х років та причини їх незавершеності. Що таке механізм гальмування, командно-адміністративна система, авторитарно-бюрократичні методи діяльності? У чому виявилося нігілістичне ставлення до збереження національної самобутності українського народу? Назвіть основних представників дисидентського руху 50-60 р. Поясніть історичні умови виникнення Української Гельсінської групи та основні напрямки її діяльності.

1. Баран В. Україна після Сталіна. – Львів, 1992.

2. Баран В.К., Даниленко В.М. Україна в умовах системної кризи 1946 – 80-ті

роки // Україна крізь віки. – Т. 13. – К., 1999.

3. Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація // Вітчизна. – №5, 7, 8.

4. Зайцев Ю. Дисиденти: опозиційний рух 60 – 80-х рр. // Сторінки історії України: ХХ ст. – К., 1992.

5. Касьянов Г.В. Українська інтелігенція у русі опору 1960 – 80-х рр.. – К.,1995.

6. Новітня історія України (1900 – 2000). – К.,2001.

7. Україна: Друга половина ХХ ст.. – К., 1997.

8. Історія України. Навчальний посібник для студентів неісторичних

спеціальних спеціальностей. – К., 1998р.

9. Бойко О.Д. Історія України. К., - "Академія", - 1999.

10. Кожукало І.П. І946-І947: невідомий голод. //Радянська освіта.-1990.-19

січня.

11. Кожукало І.П. Вплив культу особи Сталіна на ідеологічні процеси на

Україні в 40-х - на поч. 50 р.р. //УЇЖ.- 1989.- № 2.

12. Курносов Ю.О. Соціально-економічний розвиток СРСР у 50-х -І пол. 60-

х р.р. //УЇЖ.-1990.- № 5.

13. Перковський А.Л., Пирожков С.І. Демографічні втрати народонаселення

Української РСР у 40-х рр. //УЇЖ.-1990.- № 2

14. Савельев В.Л.. 50-80-ті: час пошуків і втрачених можливостей. В книзі:

Про минуле - заради майбутнього. - К.: 1989.

15. О культе личности й его последстаиях. Доклад Первого Секретаря ЦК

КПСС тов. Хрущова Н.С. XX съезду КПСС 25 февраля 1965 года.

//Известия ЦК КПСС.-1989.-№3.

Тема 10. Національно-державне відродження України (кінець 80-х років ХХ ст. – 2000-ні роки) (4 год.)

Україна в період перебудови. Політичні партії і об'єднання в суспільно-політичному житті республіки, їх утворення і сучасний стан. Розгортання державотворчого процесу. Вибори президента України. Проблеми прийняття та основні положення Конституції України. Сучасний стан соціально-політичного та економічного розвитку України. Міжнародна діяльність України. Євроінтеграція. Основні тенденції розвитку сучасної української культури.

Теми рефератів:

Україна і НАТО. Місце сучасної України в світовій політиці.

3. Євро інтеграція України: реалії і перспективи.

Українська західна та східна діаспори. Формування багатопартійної системи в Україні. Україна і кремлівський «заколот» 1991р. Л. Кравчук – перший общенародно обраний Президент України. Л. Кучма – Президент незалежної України. Україна на міжнародній арені.

Питання для дискусії:

Чим можна пояснити той факт, що на референдумі 17 березня 1991 року 70,5% українців висловилися за збереження СРСР і збереження України в складі держави, а на референдумі 1 грудня 1991 року 90,32% українців висловилися за незалежність України? Україна, Польща, Литва, Латвія, Естонія майже одночасно стали на шлях розбудови власної держави та реформування економічної системи. Проте сьогодні Україна значно відстає від цих країн за темпами економічного та соціального розвитку. В чому причини відставання України? Що необхідно зробити, на вашу

думку, для прискорення розвитку України?

Охарактеризуйте нові явища в суспільно - політичному і національно-культурному житті України в 1985 – серпні 1991 рр., які свідчили про кризу тоталітарної системи. Розкрийте обставини проголошення та значення Акта незалежності України. Вкажіть основні напрямки зовнішньої політики України в 1991–2012 рр. Курс України на Євросоюз : вимога часу чи політичний експеримент?

Завдання для самостійної роботи:

Формування багатопартійності. Політична опозиція в Україні. Релігійна ситуація в період становлення незалежної України. Розкрийте сущность процесу перебудови. Назвіть основні чинники об'єктивної зумовленості перебудовних процесів. Охарактеризуйте національне відродження України 80-90 рр. Проаналізуйте Декларацію про державний суверенітет України. Визначте основні передумови утворення СНД. Охарактеризуйте основні положення Конституції України 28 червня 1996 р.

Акт проголошення незалежності України. – К., 1991. Алексеев ю.М., Кульчицкий С.В., Слюсаренко А.Г. Україна на переломі. – К., 2000. Бойко О. Д. Україна 1991 – 1995 рр. ( Нариси з новітньої історії). – К., 1996. Гарань О. Убити дракона: З історії Руху та нових партій України. – 1993. Декларація про державний суверенітет України: Прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 р. – К., 1991. Закон УРСР про мови в Українській РСР. – К., 1991. Івченко О. Україна в системі міжнародних відносин: історична ретроспектива та сучасний стан. – К., 1997. Конституція України. – К., 1996. Литвин В. Політична арена України: Дійові особи та виконавці. – К., 1994. Литвин В.М. Україна на межі тисячоліть (1991-2000 рр.). К., 2000. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Нові політичні партії. – К., 1990. Трощинський В.П., Шевченко А.А. Українці в світі. К., 1999.

Курсовий реферат з історії України сприяє поглибленому оволодінню науки про минуле нашого народу, особливо, що стосується ідеї державності. Він виконується розбірливим, чітким почерком на листах формату А4 (можливий машинописний текст, або компьютер’ютерна верстка). Обсяг контрольної роботи (реферату) 18-­20 сторінок. Титульний лист має мати таку форму:

Зразок титульного листа реферату:

Міністерство охорони здоров’я України

Державний заклад

«Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Кафедра гуманітарних наук

Курсовий реферат з “Історії України”

(назва)

Виконавець: студент ___ групи

___курсу ____________ факультету

_____________________________

П.І.Б.

Перевірив ____________________

ПІБ

Дніпропетровськ

Зміст реферату розкривається за таким планом:

Вступ.

2. Розкриття проблеми

3.

Висновки

Використана література

Реферати, передбачені робочою навчальною програмою, присвячуються складним питанням, які не розглядаються в навчально-методичній літературі і потребують опанування наукових джерел, окремих статей або монографій. Обсяг реферату має відповідати 7 – 8 хвилинам доповіді. Реферативні повідомлення заслуховуються і обговорюються в ході відповідних занять і лише у виняткових випадках без доповіді перевіряються викладачем. Вони обов’язково оцінюються викладачем. Реферати можуть бути основою для написання наукової роботи.

Щоб реферат був змістовним, необхідно приділити увагу добору матеріалу. А для цього рекомендується використати декілька джерел. Перш за все потрібно з'ясувати, яка існує література з теми реферату, скласти її перечень. Дозволяється користуватися електронними джерелами (електронні енциклопедії та бібліотеки на фізичних носіях, Інтернет).

Реферат, як доповідь, включає в свою структуру чотири частини: план, вступ, основну частину і висновок.

Вступ. Цей компонент не потребує цитувань (хоч вони допускаються), великої кількості абстрактних розмірковувань і величавого обсягу. Обов'язково виділити предмет опису, обґрунтувати тему, яку висвітлюєте в рефераті, вказавши на персоналії, які працювали над даним питанням, назвати їх праці. Це треба робити чітко й логічно, щоб обсяг вступу не перевищував 15% від обсягу роботи.

Основна частина. Реферат пишеться самостійно, але рекомендується широке використання цитат, оскількі реферат не є авторським твором.Цитований матеріал в основній частині, незалежно від форми цитування – дослівно (в лапках), світоглядно-змістового (своїми словами із зазначенням авторства матеріалу, який використовується), не повинен перевершувати 30% реферату.

Загальний обсяг основної частини становить приблизно 8-10 сторінок.

Висновки. Це – підсумок реферату. Здесь потрібно чіткість, точність, лаконічність. Формулюються основні висновки із всього сказаного, вказуються питання, які вдалося висвітлити більш-менш повно, та ті, які потребують подальшої роботи.

В кінці реферату подається перечень використаної літератури.
Возможно Вам будут интересны работы похожие на: Курсовий реферат.:


Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Cпециально для Вас подготовлен образовательный документ: Курсовий реферат.