ІІ. Додаткова

ІІ. Додаткова


І. Основна

Література

1. Андреев Л.В. Базы реконструкции исторического городка. Курс лекций. М. : изд. МАРХИ, 1982, 53 с.

2. Бунин А.В., Саваренская Т.В. «История градостроительного искусства», т. I, М. : Стройиздат, 1979, 445 с.

3. Вечерський В.В. Спадщина містобудування України: теорія і практика історико-містобудівних пам’ятко-охоронних досліджень населених місць – К.:НАТІАМ, 2003, 558 с.

4. Гидион З. Место, время, архитектура, М.:Стройиздат, 1984, 445с.

5. Гутнов А.Э. Эволюция градостроительства, М.:Стройиздат, 1984, - 247 с.

6. История российской архитектуры / Под общ. ред. Ю.С. Ушакова, Т.А. Славиной – Спб.: Стройиздат, 1994, - 600 с.

7. Історія української архітектури (Ю.С. Асеев, В.В. Вечерский, О.М. Годованюк та ін..) за ред. В.І. Тимофеєнка. - К.: Техника, 2003, - 471 с.

8. Кодин В.А., Ерошкина А.А. «Храмы Слобожанщины. Формирование архитектурно-художественных и градостроительных традиций храмового зодчества». Харьков: «Оригинал», 1988, - 112 с.9. Кодін В.О., Панов П.В. Архітектура та містобудування первісного суспільства, стародавнього та середньовічного Слету. Навчальний посібник. Видання друге, доповнене та розширене. – Харків, ХНАМГ, 2007, - 126 с.

10. Кодін В.О., Панов П.В. Архітектура , мистецтво Візантії III – XV століть. Навчальний посібник. - Харків, ХНАМГ, 2008,- 300 с.

11. Лавров В.А. Развитие, планировочной структуры исторически сложившихся городов. М.: Стройиздат, 1977, - 196 с.

12. Лейбфрейд А.Ю., Полякова Ю.Ю. Харьков от крепости до столицы. Х., Фолио, 1998, - 335 с.

13. Ранинский Ю.В.Монументы архитектуры и градостроительства Учеб.пособие для архит. и строит. спец. вузов. М.: Высш. шк., 1988, - 63 с.

14. Саваренская Т.Ф. «Западноевропейское градостроительство 17-19 веков». М.: Стройиздат, 1988, - 240 с.

15. Соколов Л.И. Центр городка – функции, структура, образ. М.: Стройиздат, 1992, - 353 с.

16. Тімохін В.Д. Основи містобудування/Навчальний посібник, К.: ІЗМН, 1996, - 216 с.

17. Фомін І.О. Основи теорії містобудування/Підручник, К.: Наукова думка, 1997, - 191 с.

18. Архітектура. Маленький словник – довідник/за загальною редакцією А.Мардера, К.: Будівельник, 1995, - 333 с.

19. Закон України «Про охорону культурної спадщини» Відомості Верховної Ради України, 2000р. № 39, ст.333; 2002р. № 16, ст.17

20. Містобудування. Довідник проектувальника, К.: Укрархбудінформ, 2000, - 192 с.

21. Методичні вказівки до організації самостійної роботи при вивченні курсу «Основи реконструкції історичних міст» Уклад. Кодін В.О. – Харків: ХНАМГ, 2007, - 10 с.

22. Правила забудови м.Харкова, Харків: ХНАМГ, 2007, - 201 с.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

В.О.Кодін. Конспект лекцій з дисципліни «Основи реконструкції історичних міст» для студентів 5 курсу архітектурного напрямку 6.060102-«Архітектура»

Укладач: канд.арх., проф. Володимир Олексійович Кодін.

Відповідалекий за випуск: Конопльова О.В.

Редактор Аляб’єв М.З.

План 2007, поз.5 Н.

Підп. до друку 20.12.07 Формат 64х80 1/16. Папір офісний.

Друк на ризографі. Обл.-вид.арк. 3,2 Мозг.друк.арк. 2,8

Тираж 100 прим. Зам. №

61002, м.Харків, ХНАМГ, вул.Революції, 12.

Сектор оперативної поліграфії при ІОЦ ХНАМГ.

61002, м.Харків, вул.Революції, 12.
Возможно Вам будут интересны работы похожие на: ІІ. Додаткова:


Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Похожый реферат

Cпециально для Вас подготовлен образовательный документ: ІІ. Додаткова